2019-08-20
Kontaktai
Kelmės mažasis teatras
Kodas: 193025454
Laisvės gynėjų a. 1
LT-86142 Kelmė, Lietuva
Tel./fax: (8 427) 61312
Mob. +370 686 41109
Administratorė +370 662 460 52 kelmesteatras@gmail.com
Kalendorius
August 2019
Pr A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Draugai
Veikla -> Nuostatai

<- Atgal

 PATVIRTINTA
 Kelmės rajono
 Savivaldybės tarybos
 2005 m. kovo 29 d.
 Sprendimu Nr.

KELMĖS MAŽOJO TEATRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         1. Kelmės mažasis teatras ( toliau – teatras)  yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno ( spektaklių, kitų literatūros ar meno programų) kūrimą ir meno kūrinių viešą atlikimą. Teatras  pagal scenos meno rūšis yra dramos teatras.

         2. Teatro steigėjas  yra Kelmės rajono savivaldybės taryba. Teatras įsteigtas 1995 m. gruodžio 20 d.

         3. Teatras- juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

         4. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu LR Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

         5. Teatro buveinė Laisvės gynėjų – 1. LT – 86142 Kelmė.

II. TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

        6. Teatro veiklos tikslai:

        6.1. puoselėti, kurti ir plėtoti profesionalaus teatro tradicijas, formuoti ir pristatyti visuomeninei šiuolaikinio dramos teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;

        6.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;

        6.3. dalyvauti formuojant miesto ir šalies scenos meno kultūros įvaizdį, pristatant užsienio valstybėse Lietuvos scenos meno kultūros pasiekimus;

        6.4. ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam Teatro menui.

        7.  Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

        7.1. kuria ir viešai rodo spektaklius, atlieka kitas literatūros meno programas:

        7.2. organizuoja Lietuvos ir užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, rengia įvairius meno ir kultūros renginius ( koncertus, festivalis, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);

        7.3. vykdo švietimo ir ugdymo programas;

        7.4. rengia gastroles šalyje ir užsienyje;

        7.5. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovaudamas ir pristatydamas Kelmės ir Lietuvos Teatro meno kultūrą;

        7.6. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

III. TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

       8. Teatras turi teisę:

       8.1. pasirinkti kūrybos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį teatro tikslus.

       8.2. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;

       8.3. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, kuriuos tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus teisės aktus reguliuoja valstybės ar Europos Sąjungos teisė;

       8.4. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

       8.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

       8.6. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su teatro veikla:

       8.7. teisės aktų nustatyta tvarka užsakyti sukurti naujus scenos meno kūrinius ir juos viešai atlikti:

       8.8.teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į literatūros ir meno kūrinius;

       8.9. sudaryti ekspertų komisijas Teatro meno klausimams nagrinėti;

       8.10. gauti paramą, paskirstyti gautą labdarą.

       9. Teatras, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

       9.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą:

       9.2. kasmet teikia veiklos programas, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, steigėjui, administracijos direktoriui, kultūros ir sporto skyriui.

       9.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

       9.4. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

       9.5. užtikrinti darbuotojų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas;

       9.6. garantuoti Teatro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

       9.7. naudoti iš rajono savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

       9.8. Teatras gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

IV. TEATRO DARBO ORGANIZAVIMAS

      10. Teatrui vadovauja teatro vadovas, kurį konkurso būdu skiria į pareigas, atleidžia Kelmės rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

      11.  Teatro vadovas:

      11.1. vadovauja teatrui ir atsako už jo veiklą;

      11.2. teatro vadovas rengia  teatro organizacinę struktūrą ir etatų sąrašą. Tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.             

      11.3.  tvirtina Teatro darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

      11.4. priima ir atleidžia Teatro darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;

      11.5. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus;

      11.6. tvirtina Teatro pajamų ir išlaidų sąmatas;

      11.7. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Teatrui teisme, išduoda Teatro darbuotojams įgaliojimus atstovauti Teatrui kitose institucijose ir įstaigose;

      11.8. leidžia įsakymus tvirtina kitus Teatro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams;

      11.9. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų , vykdomi Vyriausybės nutarimai,  kultūros ministro įsakymai, savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai.

      11.10. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ir kitas funkcijas.

      12.  Teatre trejų metų laikotarpiui iš 3 ( trijų ) narių sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti meno taryba. Meno taryboje po lygiai yra Teatro visuotiniame darbuotojų susirinkime išrinktų ir Teatro administracijos paskirtų atstovų. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne teatro darbuotojas. Kelmės rajono savivaldybės taryba į meno tarybą skiria savo atstovą. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Teatro vadovas.

      12.1 Meno tarybai negali vadovauti Teatro vadovas.

      13. Meno taryba:

      13.1. svarsto ir vertina Teatro sezonines ir perspektyvines kūrybines veiklos programas, įgyvendinimo rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

      13.2. aptaria naujus kūrybinius, meninius pastatymus, kitas teatro kūrybinei veiklai reikšmingas menines programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

      13.3. svarsto Teatro gastrolių planus;

      13.4. svarsto kitus aktualius kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus;

      13.5. teikia Teatro vadovui siūlymus dėl atitinkamų sričių ekspertų grupių kūrybiniams darbuotojams atestuoti sudėties.

V. TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

      14. Teatrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo patikėjimo teise.

      15. Teatro lėšas sudaro:

      15.1. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimai;

      15.2. fizinių ir juridinių asmenų parama,( labdarą )

      15.3. pajamos gautos už mokamas paslaugas;

      15.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

      16. Teatro vadovas, darbuotojų santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

VII. TEATRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

      17. Teatro finansinės veiklos kontrolę vykdo Kelmės rajono savivaldybės taryba, kitos įgaliotos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      18. Teatras steigiamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitu teisės aktų nustatyta tvarka.

     19. Nuostatai registruojami Valstybės įmonėje Registrų centre.